Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

Raamatupidaja arenguprogramm Tallinnas 02.02-11.05.2023. Saab vaadata veebis!

0

Raamatupidaja arenguprogramm Tallinnas 02.02-11.05.2023. Saab vaadata veebis!

Start time: 02.02.2023 – 11.05.2023 (10:00 – 17:15) – Uuri lähemalt

Raamatupidaja arenguprogramm Tallinnas 02.02-11.05.2023. Saab vaadata veebis!

 

Koolitus kestvusega 8 õppepäeva (56 akadeemilist tundi) 02.02-11.05.2023. Kursus toimub üle nädala neljapäevadel 02.02; 16.02; 02.03; 16.03; 30.03; 13.04; 27.04 ja 11.05.2023. Koolitus kõigil päevadel kell 10.00-16.30.

Toimumise koht: Kadaka Konverentsikeskus (Kadaka tee 4, Tallinn).

Kursuse maksumus 940€.

Arenguprogrammi eesmärgiks on süvendada raamatupidaja erialaseid teadmisi ja oskuseid ning anda põhjalik ülevaade:

– raamatupidamist reglementeerivatest standarditest Eestis ning nende praktilistest rakendustest;

– muudatustest maksunduses ja tööseadusandluses.

Kursuse edukas läbimine annab kõrgetasemelised ja ajakohased teadmised raamatupidamisarvestusest ning loob seeläbi head eeldused erialaseks arenguks. Läbi kursuse tõstame raamatupidaja kutsealased teadmised ja oskused järgmisele tasemele ning valmistame ette soovijad kutseeksamiks.

Loenguid salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (Youtube).

 

ÕPIVÄLJUNDID.

 

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidaja arenguprogrammi lõpetanu:

– on läbinud kursuse vastavalt õppekavale;

– tunneb raamatupidamise aluseid ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ);

– oskab koostada raamatupidamise aastaaruannet Eesti hea raamatupidamistava järgi;

– on kursis rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS);

– oskab koostada konsolideeritud aruandeid;

– tunneb töö- ja maksuseadusandlust;

– teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile – vanemraamatupidaja tase 6.

REGISTREERU

Koolituse kuupäevad:

02.02.2023

16.02.2022

02.02.2023

16.03.2023

30.03.2023

13.04.2023

27.04.2023

11.05.2023

 

Koolituspäevade päevakava koos kellaaegadega:

10.00 – 11.30     Loeng

11.30 – 11.45     Vaheaeg

11.45 – 13.00     Loeng

13.00 – 13.45     Lõuna

13.45 – 15.00     Loeng

15.00 – 15.15     Vaheaeg

15.15 – 16.30     Loeng

 

1 õppepäev kestab 7 akadeemilist tundi (7*45 minutit).

 

Kursuse teemade jaotus päevade kaupa:

1. Finantsraamatupidamine 6 päeva (42 akadeemilist tundi).

Lektorid Sven Siling (BDO Eesti AS) ja teised BDO AS lektorid.

2. Maksuarvestus (käibemaks, tulumaks) 1 päev (7 akadeemilist tundi).

3. Tööseadusandlus 1 päev (7 akadeemilist tundi).

Kokku 8 päeva (56 akadeemilist tundi).

 

Raamatupidamise mooduli teemade kirjeldus

 

 

 

   1. päev

  Maksuarvestus. 

Maksumuudatused 2022-2023 ja eriolukorrast tingitud maksumuudatused ning esilekerkinud probleemid. Mis on lubatud ja mittelubatud maksukohustuse optimeerimine lähtudes maksukorralduse seaduse muudatustest.

 

Eriolukorra maksuleevendused.

Kodukontori kasutamise maksuprobleemid.

Sõiduautode ja kaubikute erisoodustuse uus kord ja muudatused autode sisendkäibemaksu mahaarvamisel.

Kinnisasja käibemaksuga maksustamise erikorra muudatused.

Eluruum-äriruum. Kinnisasja üürileandmine.
Kauba võõrandamise mõiste nüansid.
Sisendkäibemaksu  mahaarvamise keerukused.
Dividendide ja laenude uus maksukäsitlus.
Erisoodustuste maksustamine.
Ettevõtlusega mitteseotud kulud.
Probleemid tehingutes oma töötajate ja juhtidega.
Kodukontori probleemid.
Vahenduse ja komisjonitehingute maksustamise iseärasused ning nn. “kulude müügi” maksuprobleemid.
Plaanitavad maksumuudatused.

 

Milliseid võimalusi on maksukohustuse optimeerimisel:
1) seoses erisoodustustega nt tööandja sõiduauto või kaubiku kasutamisel ja sõiduauto hüvitis, sealhulgas tööle ja koju sõit ettevõtte autoga;
2) seoses muudatustega dividendide maksustamisel;
3) seoses ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulude tegemisega;
4) seoses tehingutega oma töötajatega (nt kodukontor, töötervishoid, spordikulud, vastuvõtud, koolitused, laenud, vara müük ja soetamine, jne).
Tehingute tõendamine ja arvetega seotud probleemid.
Uued maksukontrolli sätted, kaasaitamiskohustus ja ärakuulamise õigus.
Millistel asjaoludel võib maksuhaldur tehingu maksustamise jaoks ümberklassifitseerida.

Kohtupraktika eeltoodud maksuasjades.

 

 

 

   2. päev

   Raamatupidamise raamistikud ja üldpõhimõtted

Eestis kehtivate raamatupidamise raamistike ülevaade, shEesti finantsaruandluse standard (Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend)rahvusvahelised finantsaruandluse standardid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (SME IFRS)

rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS)

Raamatupidamise aastaaruande koostamise eesmärk

Raamatupidamise üldpõhimõtted, sh

põhimõisted

alusprintsiibid

arvestuspõhimõtete valik

raamatupidamislikud hinnangud

vigade käsitlus ja korrigeerimine

esitusviis

arvestus- ja esitusvaluuta

Aastaaruande osad

bilanss

kasumiaruanne

koondkasumiaruanne

rahavoogude aruanne

omakapitali muutuste aruanne

lisainformatsioon

Aastaaruande nõuded erineva suuruskategooriaga ettevõtetele

 

 

 

Sven Siling, BDO AS lektorid

 3. päev

   Raamatupidamise aastaaruande koostamine Eesti finantsaruandluse       standardi kohaselt

Aastainventuuride läbiviimine, sh olemasolu, väärtuse, esitusviisi ja avalikustamise nõuete inventeerimine

Varade väärtuse hindamine (sh finantsinstrumendid, varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara, kinnisvarainvesteeringud, bioloogilised varad, sidus- ja tütarettevõtetesse tehtud investeeringud, kaetava väärtuse testimine)

Kapitali- ja kasutusrendi arvestus

Kohustiste väärtuse hindamine (sh kohustised, eraldised ja tingimuslikud kohustised)

Tulude periodiseerimine (sh kaupade müük, tulu kajastamine teenuse osutamisest valmidusastme meetodil, tulu sihtfinantseerimisest ja muud tululiigid)

Kulude periodiseerimine (sh kulude kapitaliseerimine)

Nõuded põhiaruannete esitusviisile

Rahavoogude aruande koostamine otse- ja kaudmeetodil

Nõuded lisades esitatavale informatsioonile

Enamlevinumad vead aastaaruande koostamisel ja nende vältimine

Likvideerimis- ja lõpparuannete koostamise erisused

 

 

Sven Siling, BDO AS lektorid

  4. päev

  Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS).

IFRS esmakordne rakendamine ja üleminekusätted

IFRS käsitlus olulisemates arvestusvaldkondades praktiliste näidete varal ja IFRS peamised erisused võrreldes Eesti finantsaruandluse standardiga, sh

finantsinstrumendid

materiaalse põhivara ümberhindlus

firmaväärtuse käsitlus

rendiarvestus

müügitulu

sihtfinantseerimine

aktsiapõhised maksed

ühisettevõtmiste kajastamine

lõpetatud tegevusvaldkonnad

IFRS nõuded aastaaruande esitusviisile ja lisadele

 

 

Sven Siling, BDO AS lektorid

  5. ja 6.

päev

Äriühendused ja konsolideeritud aruanded.

 

Põhimõisted

Äriühendused ja nende kajastamise meetodid, sh

ostumeetod

korrigeeritud ostumeetod

Konsolideeritud aruande koostamise kohustus

Rida-realt konsolideerimise põhimõtted ja praktilised näited, sh välismaiste äriüksuste konsolideerimine

Konsolideeritud rahavoogude koostamine

Konsolideeritud aruande esitusviisi iseärasused

Kasumi jagamine kontsernis

korrigeeritud konsolideerimata omakapitali mõiste

Tütar- ja sidusettevõtete kajastamise meetodid emaettevõtte eraldisseisvas aruandes: soetusmaksumuse meetod, kapitaliosaluse meetod ja õiglase väärtuse meetod

 

 

Sven Siling, BDO AS lektorid

  7. päev

 Avaliku sektori raamatupidamise erisused

 

 

   8. päev

  Tööseadusandlus.

 

Käsitletavad teemad:

– tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

– töölepingu tingimused;

– tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;

– töötasu arvestus;

– töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);

– töötaja ja tööandja vastutus;

– isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded.

MUUDATUSED TÖÖSEADUSTES

Seadusandluse muudatused

– muutuvtunnilepingud
– kollektiivlepingu seaduse muudatused

– Mida peab tööandja teadma uuest vanemapuhkuste regulatsioonist
– Töölepingu ülesütlemise piirangud
– Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused

TLS muudatused 01.08.2022 ja 01.09.2022

– tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest, kuidas ja kus kajastada
– katseaeg
– muud muudatused: ebasoodsa kohtlemise kaitse, töötaja õigus sobivatele töötingimustele, TL ülesütlemise  piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine jne

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KUTSEPÄDEVUSÕPPE ÕPPEKAVA KOOSTAMISEL OLEME LÄHTUNUD RAAMATUPIDAJA KUTSESTANDARDITEST 6. JA 7. KURSUSEL OSALEJA (OSALENUD VÄHEMALT 60% KÕIKIDEST LOENGUTEST) SAAB TÄIENDKOOLITUSE TUNNISTUSE, MIS SISALDAB KÄSITLETUD TEEMADE LOETELU.

Kursuse maksumus:

Kursusele saab registreerida nii tervele kursusele kui ka üksikutele päevadele. Kehtivad erinevad hinnad A – B.

A. Terve kursus. Hind: 940€. Kursuse eest saab tasuda 4. osas (jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis). Arve esitatakse kõigil kordadel 10ndal kuupäeval summas 235€. Kursuse eest tasumisel ühe korraga jaanuaris, kehtib hinnasoodustus 50€.

B. Osalemine 1 päev. Hind: 145€.

Kursuse maksumus 940€ sisaldab loenguid ja mahukat jaotusmaterjali. Kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Categories: ,