Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

ÕPPEKORRALDUS JA KVALITEET

Majandusarvestuse Keskus on koolitus- ja infokeskus Eestis, mis pakub professionaalset ja kaasaegset täiend- ja ümberõpet ning annab  konsultatsioone raamatupidajatele ja finantsjuhtidele majandusarvestuse valdkonnas.

Õppekorraldus

Õppetöö korraldus. Õppepäevad kestavad 6-8 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund – 45 minutit). Majandusarvestuse Keskus broneerib koolituse läbiviimiseks vajalikud ruumid, koolitusvahendid ja tehnika. Majandusarvestuse Keskus valmistab ette kursuse jaotusmaterjalid (paljundatud paberkandjal) ja jaotab need kursuse alguses osalejatele. Jaotusmaterjalid jäävad osalejatele ja on osa kursuse maksumusest (ei ole vaja lisaks osta). Õppijal tuleb arvestada lisakulutustega kirjutusvahenditele (pastakas, kaustik vms.).

Majandusarvestuse Keskus kontrollib pidevalt koostööpartnerite koolitusruumide korrasolekut, varustuse taset ja testib kasutusesolevat tehnikat. Koolitusruumide asukohad on toodud ära kursuste sisukirjeldustes. Lisainfot koolitusruumide kohta (parkimine, toitlustus, maskikandmise ja tervisedeklaratsiooni esitamise kohustus vms.) saadame osalejatele mailile koos kinnitatud õppekavaga 4-7 päeva enne koolituse algust.

Vastuvõtt. Registreerime alg- ja täiendõppe kursustele kõiki soovijaid. Eelnevat erialahariduse nõuet meie kursustel ei ole. Lähtudes kursuslase erialasest staažist anname soovi korral soovitusi koolituse taseme valikul. Koolitusele saab registreerida meie kodulehele (lingid on kõigi kursuste sisukirjelduste juures), meie koostööpartnerite tark.ee, koolitused.ee, rmp.ee, Töötukassa kodulehtedel või maili teel keskus@majandusarvestus.ee . Registreerimiskinnituse saadame osalejale 2 tööpäeva jooksul peale registreerimist. Kinnitatud kursuse kava saadame osalejatele mailile 4-7 päeva enne koolituse algust. Koolitusgrupp avatakse, kui kursusele on registreerinud vähemalt 7 osalejat.

Koolituse lõpetamine. Koolituse lõpetamiseks peab kursuslane osalema 70% loengutest ja sooritama õppekavas ette nähtud testi (eksami). Koolituse lõpus väljastatakse õppijale Majandusarvestuse Keskuse tunnistus koolituse läbimise kohta. Arvestust väljastavate tunnistuste kohta peetakse Majandusarvestuse Keskuses. Tunnistused allkirjastab Majandusarvestuse Keskuse juhataja.

Väljaarvamise kord. Koolituselt väljaarvamine toimub kursuslase sooviavalduse (soovitavalt kirjalik) alusel, mis esitatakse Majandusarvestuse Keskuse juhatajale. Soovi korral väljastame koolituse katkestajale läbitud teemade kohta tõendi.

Õppetasu maksmine. Koolitusele registreerijatele saadetakse mailile arve 1-10 päeva enne kursuse algust (sõltub kursusele registreerimise ajast). Õppetasu tasutakse ülekandega ja tasumise tähtajaks on kursuse esimene päev. Eraldi kokku leppides Majandusarvestuse Keskuse juhatajaga (Toomas Schipai mob. 5652101), on võimalik tasuda arvete eest osade kaupa. Näiteks kahes osas – pool  maksumusest kursuse alguses ja pool kursuse lõpus või kolmes osas – kolmandik kursuse alguses, keskel ja lõpus. Eraldi kokku leppides on võimalik kokku leppida teisi tasumise tähtaegasid.

Majandusarvestuse Keskusel ei ole õigust koolituse vältel õppetasu muuta. Õppetasult ei ole võimalik saada soodustust (üliõpilane, pensionär) välja arvatud, kui kodulehel on selle kohta olemas eraldi info.

Õppetasu tagastamine. Koolitusest loobumise või koolituse katkestamise korral tagastatakse kursuslase tasutud õppetasu mõistliku aja jooksul osaleja pangaarvele. Tagastamisele kuuluvast õppetasust on proportsionaalselt maha arvestatud osaletud loengute aeg ja kuni 10% kursuse maksumusest Majandusarvestuse Keskuse poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimise kulud, jaotusmaterjali ettevalmistamine, materjalikulu jms.).

Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi Majandusarvestuse Keskuse või vääramatu jõu tõttu, siis osaleja sooviavalduse alusel tagastatakse tasutud õppetasu mõistliku aja jooksul osaleja pangaarvele. Tagastamisele kuuluvast õppetasust on proportsionaalselt maha arvestatud osaletud loengute aeg ja kuni 10% kursuse maksumusest Majandusarvestuse Keskuse poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimise kulud, jaotusmaterjali ettevalmistamine, materjalikulu jms.).

Kvaliteedi tagamise alused

Majandusarvestuse Keskus jälgib pidevalt koolituste kvaliteeti ja kursuslaste rahulolu koolituste korralduse, sisu ja lektoritega. Kursuse lõpus küsime kursuslastelt kirjaliku tagasisideankeediga hinnangut läbitud koolitusele. Tagasisideankeedi täitmine on anonüümne ja vabatahtlik. Tagasisideankeetide vastuseid analüüsitakse firma siseselt (koos lektoritega). Analüüsi tulemuste põhjal korrigeeritakse vajadusel programme ja õppekavasid, lisatakse uusi ja lõpetatakse vanu kursuseid.

Korraldame avalikke konkursse lektorite valimisel loengute läbiviimiseks. Soovitame lektoritele erialaseid täiendkoolitusi.

Majandusarvestuse Keskuse lektorid läbivad igal aastal erialaseid täiendkoolitusi ja teabepäevi loengute kvaliteedi tagamiseks. Lektorid on koolitataval erialal Eestis praktiseerivad spetsialistid ning omavad eelnevat pikaajalist täiskasvanute koolitamise kogemust. Õppekavasid uuendatakse ja täiendatakse regulaarselt, et nad oleksid ajakohased, vastaksid õigusaktidele ning parimatele praktikatele.