Vaata meie koolitusi

KOOLITUSED 

ÕPPEKORRALDUS JA KVALITEET

Majandusarvestuse Keskus on koolitus- ja infokeskus Eestis, mis pakub professionaalset ja kaasaegset täiend- ja ümberõpet ning annab  konsultatsioone raamatupidajatele ja finantsjuhtidele majandusarvestuse valdkonnas.

Õppekorraldus

Õppetöö korraldus. Õppepäevad kestavad 6-8 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund – 45 minutit). Majandusarvestuse Keskus broneerib koolituse läbiviimiseks vajalikud ruumid, koolitusvahendid ja tehnika. Majandusarvestuse Keskus valmistab ette kursuse jaotusmaterjalid (paljundatud paberkandjal) ja jaotab need kursuse alguses osalejatele. Jaotusmaterjalid jäävad osalejatele ja on osa kursuse maksumusest (ei ole vaja lisaks osta).

Majandusarvestuse Keskus kontrollib pidevalt koostööpartnerite koolitusruumide korrasolekut, varustuse taset ja testib kasutusesolevat tehnikat.

Vastuvõtt. Registreerime alg- ja täiendõppe kursusetele kõiki soovijaid. Eelnevat erialahariduse nõuet meie kursustel ei ole. Lähtudes kursuslase erialasest staažist anname soovi korral soovitusi koolituse taseme valikul.

Väljaarvamise kord. Koolituselt väljaarvamine toimub kursuslase sooviavalduse (soovitavalt kirjalik) alusel.

Õppetasu maksmine. Koolitusele registreerijatele saadetakse mailile arve 1-10 päeva enne kursuse algust (sõltub kursusele registreerimise ajast). Tasumise tähtajaks on kursuse esimene päev. Eraldi kokku leppides Majandusarvestuse Keskuse juhatajaga (Toomas Schipai mob. 5652101), on võimalik tasuda arvete eest osade kaupa. Näiteks kahes osas – pool  maksumusest kursuse alguses ja pool kursuse lõpus või kolmes osas – kolmandik kursuse alguses, keskel ja lõpus. Eraldi kokku leppides on võimalik kokku leppida teisi tasumise tähtaegasid.

Õppetasu tagastamine. Koolitusest loobumise või koolituse katkestamise korral tagastatakse kursuslasele makstud õppetasu (pangaarvele), millest on proportsionaalselt maha arvestatud osaletud loengute aeg ja kuni 10% kursuse maksumusest Majandusarvestuse Keskuse poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimise kulud, jaotusmaterjali ettevalmistamine, materjalikulu jms.).

Kvaliteedi tagamise alused

Majandusarvestuse Keskus jälgib pidevalt koolituste kvaliteeti ja kursuslaste rahulolu koolituste korralduse, sisu ja lektoritega. Kursuse lõpus küsime kursuslastelt kirjaliku tagasisideankeediga hinnangut läbitud koolitusele. Tagasisideankeedi täitmine on anonüümne ja vabatahtlik. Tagasisideankeetide vastuseid analüüsitakse firma siseselt (koos lektoritega). Analüüsi tulemuste põhjal korrigeeritakse vajadusel programme ja õppekavasid, lisatakse uusi ja lõpetatakse vanu kursuseid.

Korraldame avalikke konkursse lektorite valimisel loengute läbiviimiseks. Soovitame lektoritele erialaseid täiendkoolitusi.

Majandusarvestuse Keskuse lektorid läbivad igal aastal erialaseid täiendkoolitusi ja teabepäevi loengute kvaliteedi tagamiseks. Lektorid on koolitataval erialal Eestis praktiseerivad spetsialistid.